Nr 80/2022  |  17-11-2022  |  12:42

Rejestracja akcji serii F wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. opublikował komunikat o rejestracji w depozycie papierów wartościowych, z dniem 18 listopada 2022 roku oraz pod kodem ISIN PLPKN0000018, 534 494 124 akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje serii F”), wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PGNiG”) („Połączenie”). Zatem spełniony został warunek wprowadzenia Akcji serii F z dniem 18 listopada 2022 roku do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Ponadto Spółka przekazuje informacje na temat emisji Akcji serii F:

- Akcje serii F zostaną wydane akcjonariuszom PGNiG w związku z Połączeniem, według stanu posiadania akcji PGNiG na ustalony dzień referencyjny, tj. 4 listopada 2022 roku, w oparciu o parytet wymiany akcji wynoszący: 0,0925 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje PGNiG),

- Akcje serii F zostaną wydane akcjonariuszom PGNiG w dniu 18 listopada 2022 roku,

- liczba Akcji serii F, które zostaną wydane akcjonariuszom PGNiG, wynikająca z zastosowania ustalonego parytetu wymiany akcji według stanu na dzień referencyjny, bez uwzględnienia akcji przysługujących akcjonariuszom PGNiG objętym sankcjami albo takich, co do których nie można ustalić, czy są spod nich wyłączeni wynosi 534 206 038,

- liczba Akcji serii F, które nie zostaną wydane akcjonariuszom Grupy PGNiG z uwagi na objecie ich sankcjami albo takich, co do których nie można ustalić, czy są spod nich wyłączeni wynosi 261 148,

- liczba Akcji serii F, które nie zostaną wydane w wyniku zastosowania parytetu wymiany akcji wynosi 26 938.

 

Spółka wskazuje, że Akcje serii F przeznaczone dla akcjonariuszy spółki PGNiG, objętych sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz udziałem w niej Białorusi, albo takich z nich, co do których nie ustalono, czy zostali objęci zwolnieniem spod wyżej wskazanych sankcji zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Spółki oraz zablokowane zgodnie z dyspozycją złożoną przez Spółkę. Akcje serii F, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla tych akcjonariuszy, po ustaleniu przez podmioty prowadzące te rachunki, podstaw do zwolnienia spod wyżej wskazanych sankcji oraz doręczeniu Spółce oświadczenia tych podmiotów stwierdzającego te okoliczności. W sprawach określonych powyżej akcjonariusze winni kontaktować się bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości tych kosztów.

 

Patrz także: raport bieżący nr 72/2022 z 2 listopada 2022 roku, nr 74/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku, nr 78/2022 z 10 listopada 2022 oraz nr 79/2022 z 16 listopada 2022.

 

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 i § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.