Nr 81/2022  |  18-11-2022  |  14:36

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 3 kwartał 2022 roku wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 3 kwartały 2022 roku

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, "Spółka") informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 3 kwartały 2022 roku przewiduje ujęcie tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS S.A. Jest to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym mające istotny wpływ na dane finansowe PKN ORLEN i Grupy ORLEN za 3 kwartał 2022 roku.

 

W związku z rejestracją w dniu 1 sierpnia 2022 roku połączenia PKN ORLEN z Grupa LOTOS S.A. zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w wyniku tymczasowego rozliczenia transakcji i stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty (ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych), po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań. 

 

Tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia zwiększy w 3 kwartale 2022 roku jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA PKN ORLEN o około 4,4 mld PLN oraz skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy ORLEN o około 5,9 mld PLN. 

Ujęte obecnie wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji (aktywów netto) odpowiadają ich wartościom księgowym na dzień połączenia, za wyjątkiem aktywów finansowych wycenionych w wartości godziwej przez wynik finansowy dotyczących inwestycji w spółkach objętych środkami zaradczymi w związku z koniecznością spełnienia wymagań określonych w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku, których tymczasowa wartość godziwa została oszacowana w oparciu o formuły ustalenia cen sprzedaży określone w przedwstępnych umowach sprzedaży tych spółek, na które składa się element stały oraz element zmienny, zależny od wysokości długu oraz kapitału obrotowego, który na potrzeby oszacowania wartości godziwej został ustalony w oparciu o dostępne dane finansowe poszczególnych spółek na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wartość zysku na okazyjnym nabyciu może ulec zmianie w ciągu 12 miesięcy od daty połączenia w ramach finalnego rozliczenia transakcji połączenia z Grupą LOTOS S.A.

 

PKN ORLEN opublikuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy ORLEN za 3 kwartały 2022 roku w dniu 29 listopada 2022 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.