Nr 82/2022  |  28-11-2022  |  17:55

Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy doręczył Spółce pozew złożony przez akcjonariusza byłego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („PGNiG S.A.”) o uchylenie uchwały nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z 10 października 2022 roku w sprawie połączenia Spółki z PGNiG S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN, wraz z żądaniem ewentualnym o stwierdzenie nieważności tejże uchwały.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny.

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.