Nr 84/2022  |  29-11-2022  |  15:20

Korekta zawiadomienia Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN.

W zawiadomieniu przesłanym do Spółki w dniu 7 listopada 2022 roku Akcjonariusz - Skarb Państwa poinformował o tym, że posiadał 579 310 083 akcje PKN ORLEN, co stanowi 49,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 579 310 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90% ogólnej liczby głosów.

W dzisiejszym zawiadomieniu Akcjonariusz dokonał korekty liczby posiadanych akcji PKN ORLEN. Aktualnie Skarb Państwa posiada 579 310 079 akcji PKN ORLEN, co stanowi 49,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 579 310 079 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90% ogólnej liczby głosów.

Przedmiotową korektę zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.