Nr 85/2022  |  30-11-2022  |  12:03

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zgody Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie z LOTOS SPV 1 i Rafinerią Gdańską umowy processingowej oraz umowy odbioru produktów

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona:

 

- w dniu 23 listopada 2022 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 23 listopada 2022 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie przez Spółkę z LOTOS SPV 1 i Rafinerią Gdańską umowy processingowej („Processing Agreement”) oraz umowy odbioru produktów („Off-take Agreement”), („Umowy”), które mają być zawarte w ramach wykonania środków zaradczych, które Spółka zobowiązana jest zrealizować zgodnie z warunkową zgodą Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

Umowy będą określać zasady współpracy Spółki, LOTOS SPV 1 i Rafinerii Gdańskiej dotyczącej wytwarzania produktów w rafinerii processingowej w Gdańsku (Processing Agreement) oraz sprzedaży produktów wytwarzanych w rafinerii processingowej w Gdańsku (Off-take Agreement), prowadzonej przez Rafinerię Gdańską, które to zasady będą obowiązywać od dnia zbycia 30% udziałów w tej spółce na rzecz LOTOS SPV 1, w której 100% udziałów nabędzie Aramco Overseas Company B.V. z siedzibą w Hadze.

Powyższa decyzja Zarządu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpił dzisiaj Zarząd PKN ORLEN S.A.”

 

- w dniu 28 listopada 2022 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę z LOTOS SPV 1 i Rafinerią Gdańską umowy processingowej („Processing Agreement”) oraz umowy odbioru produktów („Off-take Agreement”), („Umowy”), które mają być zawarte w ramach wykonania środków zaradczych, które Spółka zobowiązana jest zrealizować zgodnie z warunkową zgodą Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

Umowy będą określać zasady współpracy Spółki, LOTOS SPV 1 i Rafinerii Gdańskiej dotyczącej wytwarzania produktów w rafinerii processingowej w Gdańsku (Processing Agreement) oraz sprzedaży produktów wytwarzanych w rafinerii processingowej w Gdańsku (Off-take Agreement), prowadzonej przez Rafinerię Gdańską, które to zasady będą obowiązywać od dnia zbycia 30% udziałów w tej spółce na rzecz LOTOS SPV 1, w której 100% udziałów nabędzie Aramco Overseas Company B.V. z siedzibą w Hadze.”

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.