Nr 87/2022  |  30-11-2022  |  14:20

Podpisanie umów z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”) informuje w celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku sprzedaży detalicznej paliw, określonych w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku wyrażającej warunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, w dniu 30 listopada 2022 roku Spółka podpisała z:

1)     MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company („MOL”) przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz MOL 100% udziałów w LOTOS Paliwa, za cenę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 610 mln USD oraz element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego LOTOS Paliwa w dniu w którym podpisano umowę przyrzeczoną;

2)     LOTOS Paliwa umowę sprzedaży na rzecz tej spółki paliw, obowiązującą w okresie do 8 lat od dnia jej wejścia w życie;

3)     LOTOS Paliwa umowę licencyjną określającą warunki korzystania przez LOTOS Paliwa ze znaków towarowych wykorzystywanych na stacjach LOTOS dla potrzeb przeprowadzenia ich rebrandingu po nabyciu udziałów w LOTOS Paliwa przez MOL, obowiązującą w okresie 5 lat od dnia jej wejścia w życie.

Jednocześnie Spółka informuje, że trwają prace nad zakończeniem procesu zawarcia finalnej umowy, na podstawie której podmioty z Grupy Kapitałowej ORLEN nabędą od MOL stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech i na Słowacji.

Patrz także: raport bieżący nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 38/2022 z 1 sierpnia 2022 r.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.