Nr 88/2022  |  01-12-2022  |  16:20

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. podpisał umowy na zakup stacji paliw na Węgrzech i Słowacji

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN”) informuje, że 1 grudnia 2022 roku spółka ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. („ORLEN Unipetrol”) zawarła z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company („MOL”) umowy ("Umowy"), w wyniku których ORLEN Unipetrol nabędzie 100% udziałów w spółce Normbenz Magyarorság Kft z siedzibą w Budapeszcie. W wyniku zawarcia Umów ORLEN Unipetrol stanie się właścicielem 79 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech.

Ponadto, na podstawie Umów odpowiednie spółki z Grupy ORLEN Unipetrol nabędą 103 kolejne stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech, z czego przejęcie i rebranding 64 stacji na Węgrzech będzie sukcesywnie realizowane do połowy 2024 roku, a 39 stacji na Słowacji do połowy 2023 roku.

Warunki Umowy są zgodne z informacjami opublikowanymi przez PKN ORLEN S.A. w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 roku, w tym szacowana wartość wszystkich transakcji dotyczących nabycia przez spółki z Grupy ORLEN stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech i na Słowacji, która wynosi 229 mln EUR i będzie podlegała zwyczajowym korektom na dzień przejęcia.

 

Patrz także: raport bieżący nr 87/2022 z 30 listopada 2022 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.