Nr 31/2022  |  18-07-2022  |  14:56 

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2022 roku

PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 1. półrocze 2022 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 28 lipca 2022 roku.

 

Skonsolidowany raport okresowy za 1. półrocze 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 sierpnia 2022 roku.

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)..

Zarząd PKN ORLEN S.A.