Nr 32/2022  |  20-07-2022  |  10:47 

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 19 lipca 2022 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2022 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wyrazili zgodę na zawarcie przez Spółkę porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z Grupą LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) („Porozumienie”).

 

Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji Spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie ropy naftowej oraz paliw ciekłych (tradycyjnych) oraz (ii) kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej Grupy LOTOS, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej Spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej Grupy LOTOS, a także zobowiązanie Spółki do kontynuacji kluczowych inwestycji realizowanych przez Grupę LOTOS przed połączeniem, wskazanych w Porozumieniu.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.