Nr 34/2022  |  21-07-2022  |  11:56 

NWZ podjęło uchwały dotyczące połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 21 lipca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały dotyczące:

- połączenia Spółki z Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki,

 

oraz

 

- zgody na zbycie przez Spółkę baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, która stanie się spółką zależną Spółki na skutek połączenia Spółki oraz Grupy LOTOS w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,

 

w brzmieniu przedstawionym akcjonariuszom Spółki w raporcie bieżącym nr 28/2022 z 23 czerwca 2022 roku.

 

Pełna treść wszystkich uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 lipca 2022 roku, wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, zostanie przekazana w osobnym raporcie bieżącym.

 

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., nr 31/2019 z 3 lipca 2019 r., nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 r., nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 43/2020 z 14 lipca 2020 r., nr 45/2021 z 12 listopada 2021 r., nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 23/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 24/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 26/2022 z 20 czerwca 2022 r., nr 27/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 28/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 29/2022 z 4 lipca 2022 r., nr 32/2022 z 20 lipca 2022 r. oraz nr 33/2022 z 20 lipca 2022 r.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.