Nr 38/2022  |  01-08-2022  |  00:26

Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 sierpnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia PKN ORLEN ze spółką Grupa LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”), („Połączenie”), podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu PKN ORLEN uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN w dniu 21 lipca 2022 roku.

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) Grupy LOTOS („Spółki Przejmowanej”), na Spółkę („Spółkę Przejmującą”), przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji połączeniowych, które Spółka wyda akcjonariuszom Grupy LOTOS.

Stosownie do art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpiło z dniem jego wpisania do rejestru właściwego według siedziby PKN ORLEN. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Grupy LOTOS z rejestru. 

Z dniem 1 sierpnia 2022 roku Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Grupy LOTOS, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna). 

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy PKN ORLEN został podwyższony z kwoty 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 25/100) do kwoty 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 25/100). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji wynosi 626.447.925 (sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 626.447.925 (sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć).

Zarejestrowane zmiany do Statutu PKN ORLEN, związane z Połączeniem, zostały uchwalone uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN w dniu 21 lipca 2022 roku.

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy wynosi 783.059.906,25 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 626.447.925 (sześćset dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,

b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496,

c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C77205641,

d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D7531924,

e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E000000001 do E-198738864.”

2. Zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący”.

3. Zastąpienie dotychczasowego brzmienia postanowienia § 9 ust. 1 Statutu Spółki następującym nowym brzmieniem:

„W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu”.

Na podstawie powyższych zmian Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 6 ustaliło w dniu 21 lipca 2022 roku tekst jednolity Statutu w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Patrz także: raport bieżący nr 35/2022 z 21 lipca 2022 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.