Nr 39/2022  |  02-08-2022  |  18:56 

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe:

- Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w PKN ORLEN S.A. o łącznej wartości netto około (2,1) mld PLN. 

- Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w AB ORLEN Lietuva o łącznej wartości netto około (0,7) mld PLN. 

Utrata wartości w/w aktywów segmentu Rafineria wynika głównie ze zmiany otoczenia makroekonomicznego, w tym przede wszystkim z istotnego wzrostu cen gazu, ograniczenia dostępności ropy REBCO w wyniku sankcji z tytułu wojny w Ukrainie oraz wzrostu stóp dyskonta.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym AB ORLEN Lietuva.

Łączny wpływ powyższych odpisów na skonsolidowany wynik z działalności operacyjnej  Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku wyniesie około (2,8) mld PLN.

Łączny wpływ powyższych odpisów na jednostkowy wynik operacyjny PKN ORLEN za 1 półrocze 2022 roku wyniesie około (2,1) mld PLN.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 31/2022 z 18 lipca 2022 PKN ORLEN S.A. opublikuje skonsolidowany raport okresowy za 1 półrocze 2022 w dniu 5 sierpnia 2022 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.