Nr 40/2022  |  03-08-2022  |  15:40 

Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW, zamiana akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji Grupy LOTOS S.A. z depozytu papierów wartościowych

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że 3 sierpnia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji 198 738 864 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 1,25 zł, emitowanych w związku z połączeniem Spółki ze spółką Grupa LOTOS S.A. („Akcje serii E”), pod warunkiem: (i) wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym 

na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLPKN0000018 oraz (ii) złożenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) oświadczenia w sprawie wykonania prawa do nabycia ww. akcji zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 461) albo upływ terminu do wykonania tego prawa.

 

Rejestracja Akcji serii E nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym oraz nie wcześniej niż po otrzymaniu przez KDPW oświadczenia KOWR w sprawie wykonania prawa do nabycia ww. akcji albo po upływie terminu do wykonania tego prawa.

 

Ponadto KDPW postanowił:

1) dokonać zamiany akcji spółki Grupa LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN, zgodnie z następującymi warunkami: 

(i) dzień referencyjny, o którym mowa w § 228 Szczegółowych Zasad Działania KDPW – 3 sierpnia 2022 r., 

(ii) parytet zamiany – 1:1,075,

2) w związku z zamianą akcji, o której mowa powyżej, wycofać z depozytu papierów wartościowych:

(i) 184 825 312 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLLOTOS00025,

(ii) 48 050 akcji zwykłych imiennych Grupy LOTOS S.A., oznaczonych kodem ISIN: PLLOTOS00033.

 

Informacja o zarejestrowaniu Akcji serii E zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW. 

 

 

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., nr 31/2019 z 3 lipca 2019 r., nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 r., nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 43/2020 z 14 lipca 2020 r., nr 45/2021 z 12 listopada 2021 r., nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 23/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 24/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 26/2022 z 20 czerwca 2022 r., nr 27/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 28/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 29/2022 z 4 lipca 2022 r., nr 32/2022 z 20 lipca 2022 r., nr 33/2022 z 20 lipca 2022 r., nr 34/2022 z 21 lipca 2022 r. oraz nr 38/2022 z 1 sierpnia 2022 r.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.