Nr 42/2022  |  09-08-2022  |  22:16

Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że do Spółki, jako następcy prawnego Grupy Lotos S.A.,  wpłynęło zawiadomienie od Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A. poniżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Lotos S.A.

 

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.