Nr 43/2022  |  10-08-2022  |  12:51

Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że na podstawie informacji opublikowanych w dniu 10 sierpnia 2022 roku na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) powziął informację o nieskorzystaniu przez KOWR z przysługującego mu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. z dnia 13 stycznia 2022 roku; Dz.U. z 2022 r. poz. 461) prawa nabycia 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 248.423.580 zł („Akcje serii E”), emitowanych przez Spółkę w związku z jej połączeniem ze spółką Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), które PKN ORLEN wyda akcjonariuszom Grupy LOTOS.

Złożenie przez KOWR przedmiotowego oświadczenia było jednym z warunków rejestracji Akcji serii E przez KDPW, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 40/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku. 

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., nr 31/2019 z 3 lipca 2019 r., nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 r., nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 43/2020 z 14 lipca 2020 r., nr 45/2021 z 12 listopada 2021 r., nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 23/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 24/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 26/2022 z 20 czerwca 2022 r., nr 27/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 28/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 29/2022 z 4 lipca 2022 r., nr 32/2022 z 20 lipca 2022 r., nr 33/2022 z 20 lipca 2022 r., nr 34/2022 z 21 lipca 2022 r., nr 38/2022 z 1 sierpnia 2022 r. oraz 40/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.