Nr 44/2022  |  10-08-2022  |  18:21

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki Grupa Lotos S.A. z obrotu

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje że w dniu 10 sierpnia 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w związku z połączeniem PKN ORLEN ze spółką Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), podjął następujące uchwały:

- w sprawie wykluczenia z dniem 12 sierpnia 2022 roku z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Grupa LOTOS;

- w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,25 zł każda („Akcje serii E”). Zarząd GPW postanowił wprowadzić Akcje serii E z dniem 12 sierpnia 2022 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 12 sierpnia 2022 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPKN0000018.

 

Wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym było ostatnim z warunków rejestracji Akcji serii E przez KDPW, w związku z czym, spełniły się warunki rejestracji Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

 

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., nr 31/2019 z 3 lipca 2019 r., nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 r., nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 43/2020 z 14 lipca 2020 r., nr 45/2021 z 12 listopada 2021 r., nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 23/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 24/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 26/2022 z 20 czerwca 2022 r., nr 27/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 28/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 29/2022 z 4 lipca 2022 r., nr 32/2022 z 20 lipca 2022 r., nr 33/2022 z 20 lipca 2022 r., nr 34/2022 z 21 lipca 2022 r., nr 38/2022 z 1 sierpnia 2022 r., 40/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r. oraz 43/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. 

 

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust.1 pkt 2), 4) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.