Nr 45/2022  |  11-08-2022  |  18:02

Rejestracja akcji serii E wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”), informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. opublikował komunikat o rejestracji w depozycie papierów wartościowych, z dniem 12 sierpnia 2022 roku oraz pod kodem ISIN PLPKN0000018, 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje serii E”), wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN ze spółką Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”) („Połączenie”). Zatem spełniony został warunek wprowadzenia Akcji serii E z dniem 12 sierpnia 2022 roku do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ponadto Spółka przekazuje informacje na temat emisji Akcji serii E:

- Akcje serii E zostaną wydane akcjonariuszom Grupy LOTOS w związku z Połączeniem, według stanu posiadania akcji Grupy LOTOS na ustalony dzień referencyjny, tj. 3 sierpnia 2022 roku, w oparciu o parytet wymiany akcji wynoszący: 1,075 (akcje PKN ORLEN) : 1 (akcje Grupy LOTOS),

- Akcje serii E zostaną wydane akcjonariuszom Grupy LOTOS w dniu 12 sierpnia 2022 roku,

- liczba Akcji serii E, które zostaną wydane akcjonariuszom Grupy LOTOS, wynikająca z zastosowania ustalonego parytetu wymiany akcji według stanu na dzień referencyjny, bez uwzględnienia akcji przysługujących akcjonariuszom Grupy LOTOS objętym sankcjami albo takich, co do których nie można ustalić czy są spod nich wyłączeni wynosi 198.092.050,

- liczba Akcji serii E, które nie zostaną wydane akcjonariuszom Grupy LOTOS z uwagi na objecie ich sankcjami albo takich, co do których nie można ustalić czy są spod nich wyłączeni wynosi 639.594,   

- liczba Akcji serii E, które nie zostaną wydane w wyniku zastosowania parytetu wymiany akcji wynosi 7.220.

Spółka wskazuje, że Akcje serii E przeznaczone dla akcjonariuszy spółki Grupa LOTOS, objętych sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę oraz udziałem w niej Białorusi, albo takich z nich, co do których nie ustalono, czy zostali objęci zwolnieniem spod wyżej wskazanych sankcji zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Spółki oraz zablokowane zgodnie z dyspozycją złożoną przez Spółkę. Akcje serii E, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych dla tych akcjonariuszy, po ustaleniu przez podmioty prowadzące te rachunki, podstaw do zwolnienia spod wyżej wskazanych sankcji oraz doręczeniu Spółce oświadczenia tych podmiotów stwierdzającego te okoliczności. W sprawach określonych powyżej akcjonariusze winni kontaktować się bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości tych kosztów. 

Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., nr 31/2019 z 3 lipca 2019 r., nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 r., nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 43/2020 z 14 lipca 2020 r., nr 45/2021 z 12 listopada 2021 r., nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 23/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 24/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 26/2022 z 20 czerwca 2022 r., nr 27/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 28/2022 z 23 czerwca 2022 r., nr 29/2022 z 4 lipca 2022 r., nr 32/2022 z 20 lipca 2022 r., nr 33/2022 z 20 lipca 2022 r., nr 34/2022 z 21 lipca 2022 r., nr 38/2022 z 1 sierpnia 2022 r., 40/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., 43/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. oraz 44/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.  

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 i § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.