Nr 47/2022  |  18-08-2022  |  18:13

Zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych o zwiększeniu stanu posiadania akcji PKN ORLEN, na skutek dokonania w dniu 1 sierpnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia PKN ORLEN ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu PKN ORLEN uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN w dniu 21 lipca 2022 roku.

 

Przed zmianą Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 117 710 196 akcji PKN ORLEN, co stanowiło 27,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 117 710 196 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,52% ogólnej liczby głosów. 

 

Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 223 414 424 akcje PKN ORLEN, co stanowi 35,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 223 414 424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 35,66% ogólnej liczby głosów. 

 

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.