Nr 54/2022  |  26-08-2022  |  17:16

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy Lotos S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że pozyskał dzisiaj z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi informację o złożeniu przez akcjonariuszy byłej Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS  z 20 lipca 2022 roku w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tejże uchwały.

 

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny.

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.