Nr 57/2022  |  16-09-2022  |  14:23

Porozumienie między PKN ORLEN S.A. a ENERGA S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Gdańsku

PKN ORLEN S.A. informuje, że 16 września 2022 roku zawarł z ENERGA S.A. porozumienie w sprawie  finansowania („Porozumienie”) budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Gdańsku („Projekt”). W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej Projektu, PKN ORLEN S.A. zobowiązał się w Porozumieniu do pokrycia całości nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu, ale nie więcej niż 2,5 mld zł, przy czym finansowanie udzielone przez PKN ORLEN S.A. nastąpi ponad finansowanie udzielone przez ENERGA S.A.

 

PKN ORLEN S.A. może odstąpić od Porozumienia w przypadku braku zawarcia przez spółkę CCGT Gdańsk Sp. z o.o. (spółka celowa realizująca Projekt) umowy mocowej.

 

Pokrycie wskazanych nakładów inwestycyjnych, nastąpi poprzez udzielenie środków pieniężnych ENERGA S.A. lub spółce CCGT Gdańsk Sp. z o.o. na kapitał własny lub zasadzie finansowania dłużnego. Porozumienie określa również zasady nadzoru nad spółką CCGT Gdańsk Sp. z o.o. oraz zarządzania Projektem.

 

Porozumienie zastępuje list intencyjny, o którym PKN ORLEN S.A. informował w raportach bieżących nr 54/2021 z 29 grudnia 2021 roku oraz nr 58/2020 z 2 listopada 2020 roku.

 

PKN ORLEN S.A. posiada 90,92% akcji ENERGA S.A., które dają prawo do 93,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.

ENERGA S.A. posiada 100% udziałów spółki CCGT Gdańsk Sp. z o.o.

 

Patrz także raport bieżący: nr 54/2021 z 29 grudnia 2021 roku oraz nr 58/2020 z 2 listopada 2020 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.