Nr 58/2022  |  20-09-2022  |  15:47

Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 28 września 2022 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2022 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, zawierający propozycję zmian do opublikowanego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2022 roku w ramach punktu 6 porządku obrad:

 

„6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS 0000059492 oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.”

 

Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z uzasadnieniem jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

 

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/archiwum-walnych-zgromadzen/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-28-09-2022

 

Patrz także raporty bieżące: nr 51/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 52/2022 z 25 sierpnia 2022 roku.

 

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.