Nr 59/2022  |  27-09-2022  |  16:11

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu PKN ORLEN S.A. na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 26 września 2022 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2022 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na zawarcie przez Spółkę porozumienia ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”) („Porozumienie”).

 

Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji Spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku tego paliwa oraz (ii) kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej PGNiG, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej Spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej PGNiG, a także zobowiązanie Spółki do kontynuacji po połączeniu Spółki z PGNiG kluczowych inwestycji realizowanych lub przygotowywanych przez PGNiG przed połączeniem, wskazanych w Porozumieniu, w zakresie minimalnym w nim określonym.

 

Powyższa decyzja Zarządu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpił dzisiaj Zarząd PKN ORLEN S.A.”

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.