Nr 60/2022  |  27-09-2022  |  16:12

Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem PKN ORLEN S.A. z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 września 2022 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem Spółki z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warszawie („PGNiG”) („Porozumienie”).

 

Porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji Spółki dotyczące: (i) realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie, w jakim dotyczy ona dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku tego paliwa oraz (ii) kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników grupy kapitałowej PGNiG, którzy po połączeniu staną się pracownikami grupy kapitałowej Spółki, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy należących przed połączeniem do grupy kapitałowej PGNiG, a także zobowiązanie Spółki do kontynuacji po połączeniu Spółki z PGNiG kluczowych inwestycji realizowanych lub przygotowywanych przez PGNiG przed połączeniem, wskazanych w Porozumieniu, w zakresie minimalnym w nim określonym („Zobowiązania Inwestycyjne”).

 

Spółka zadeklarowała również, że po połączeniu i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Porozumieniu – w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia statutu Spółki  – strategia podejmowana przez Spółkę w zakresie działalności wydobycia, handlu i dystrybucji gazu ziemnego będzie zgodna z Polityką Energetyczną Polski, której główną tezą jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej i dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego.

 

Porozumienie nie ma charakteru zobowiązaniowego za wyjątkiem wybranych jego postanowień, regulujących między innymi wykonanie Zobowiązań Inwestycyjnych, w tym zasady odpowiedzialności Spółki za ich naruszenie.

 

W przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę prawnie wiążących Zobowiązań Inwestycyjnych oraz bezskutecznego upływu terminów przewidzianych przez strony Porozumienia na opracowanie planu naprawczego w celu usunięcia stanu takiego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych w wysokości precyzyjnie określonej w Porozumieniu.

 

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Porozumieniu obowiązuje ono przez okres 10 lat od dnia jego zawarcia, przy czym okres ten ulegnie automatycznemu przedłużeniu w okolicznościach wskazanych w Porozumieniu, na okres niezbędny do realizacji Zobowiązań Inwestycyjnych. Porozumienie wejdzie w życie w zasadniczej części z dniem połączenia Spółki z PGNiG, tj. z datą wpisu tego połączenia do właściwego rejestru.

 

Na zawarcie porozumienia zgodę wyraziły Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki.

 

Patrz także: raport bieżący 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, nr 20/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 22/2021 z dnia 12 maja 2021 r., nr 11/2022  z dnia 16 marca 2022 r., nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., nr 46/2022 z 12 sierpnia 2022 roku, nr 51/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 52/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 53/2022 z 26 sierpnia 2022 roku, nr 56/2022 z 12 września 2022 roku i 59/2022 z 27 września 2022 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.