Nr 61/2022  |  28-09-2022  |  11:59

NWZ podjęło uchwałę dotyczącą połączenia PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS 0000059492 oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki w brzmieniu przedstawionym akcjonariuszom Spółki w raporcie bieżącym nr 58/2022 z 20 września 2022 roku.

Pełna treść wszystkich uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2022 roku, wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, zostanie przekazana w osobnym raporcie bieżącym.

Patrz także raport bieżące: nr 51/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 52/2022 z 25 sierpnia 2022 roku oraz nr 58/2022 z 20 września 2022 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.