Nr 65/2022  |  30-09-2022  |  17:52

Zawarcie transakcji swapu przychodu całkowitego z PKO BP S.A. w odniesieniu do akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”) informuje, że w dniu 30 września 2022 roku, Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną („PKO BP”) transakcję swapu przychodu całkowitego (Total Return Swap), w odniesieniu do której instrumentem bazowym będzie 14.161.080 akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”), które to akcje zostały uprzednio nabyte przez PKO BP od Skarbu Państwa („TRS”) („Transakcja TRS”).

W ramach TRS PKN ORLEN (a) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz PKO BP kwoty będącej wynikiem odjęcia od średniej ceny ważonej wolumenem sprzedaży uzyskanej przez PKO BP w wyniku zbycia Akcji stanowiących instrument bazowy na rzecz podmiotów trzecich („Średnia Cena Ważona Sprzedaży”) ceny nabycia przez PKO BP Akcji od Skarbu Państwa („Cena Początkowa”) (jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie niższa od Ceny Początkowej); lub (b) będzie uprawniony do otrzymania od PKO BP kwoty będącej wynikiem odjęcia od Średniej Ceny Ważonej Sprzedaży Ceny Początkowej (jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie wyższa od Ceny Początkowej).

Transakcja TRS obowiązuje przez okres jednego miesiąca, przy czym strony zachowują swobodę uzgodnienia wydłużenia tego okresu. Ponadto PKO BP jest uprawnione do wcześniejszego jej zakończenia w razie zbycia przez PKO BP wszystkich Akcji. W takim przypadku PKN ORLEN może być zobligowany do zapłaty na rzecz PKO BP opłaty za wcześniejsze zakończenie transakcji (break fee). Break fee będzie należna gdy Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie wyższa od Ceny Początkowej i wynosić będzie 2/3 różnicy pomiędzy Średnią Ceną Ważoną Sprzedaży a Ceną Początkową. Jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie niższa od Ceny Początkowej, break fee nie będzie należna.

Transakcja TRS została zawarta na warunkach uwzględniających wymagania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie CRR”). Na zabezpieczenie wierzytelności PKO BP mogących wynikać z Transakcji TRS PKN ORLEN złoży na rzecz PKO BP depozyt gotówkowy, podlegający oprocentowaniu na warunkach rynkowych.

Zawarcie Transakcji TRS jest związane z planowanym połączeniem Spółki z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG”; „Połączenie”), w związku z którym, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, konieczne będzie zbycie przez Skarb Państwa części akcji w PKN ORLEN. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, Skarb Państwa zbył Akcje na rzecz PKO BP, które – ze względu na zastosowanie limitów koncentracji uniemożliwiających PKO BP ponoszenie ryzyka ekonomicznego związanego z wahaniami kursu akcji Spółki – musi zabezpieczyć ekspozycję na Akcje poprzez zawarcie Transakcji TRS na warunkach spełniających określone wymogi wskazane w Rozporządzeniu CRR. Zarząd PKN ORLEN zdecydował się na zawarcie Transakcji TRS na wskazanych powyżej warunkach w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji nabycia Akcji przez PKO BP, a w konsekwencji w celu przeprowadzenia Połączenia, to jest w celu oddania przez Skarb Państwa głosu za uchwałą w sprawie Połączenia.

Patrz także: raport bieżący 44/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 45/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku, nr 46/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, nr 20/2021 z dnia 10 maja 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 22/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, nr 11/2022  z dnia 16 marca 2022 roku, nr 37/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, nr 46/2022 z 12 sierpnia 2022 roku, nr 51/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 52/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 53/2022 z 26 sierpnia 2022 roku, nr 56/2022 z 12 września 2022 roku, nr 59/2022 z 27 września 2022 roku, nr 60/2022 z 27 września 2022 roku oraz nr 61/2022 z 28 września 2022 roku.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.