Nr 66/2022  |  06-10-2022  |  19:50

Zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN ORLEN, z 35,66% do 31,14%.

 

Przed zmianą Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 223 414 424 akcje PKN ORLEN, co stanowiło 35,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 223 414 424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 35,66% ogólnej liczby głosów. 

 

Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 195 092 264 akcje PKN ORLEN, co stanowi 31,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 195 092 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 31,14% ogólnej liczby głosów. 

 

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu.

 

 

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm.).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.