Nr 1/2023  |  11-01-2023  |  17:59

Pani Janina Goss została powołana do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 11 stycznia 2023 roku Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał Panią Janinę Goss do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 

PKN ORLEN S.A. opublikuje w kolejnym raporcie bieżącym informacje o posiadanym przez Panią Janinę Goss wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, a także pozostałe informacje wymagane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.