Nr 13/2023  |  22-03-2023  |  19:15

Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 22 marca 2023 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 marca 2023 roku („NWZ”), wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, a także treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 8) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.