Nr 15/2023  |  24-03-2023  |  15:29

Podsumowanie kosztów emisji akcji połączeniowych wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. oraz w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wyemitowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. oraz do kosztów emisji akcji serii F wyemitowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A.

 

W związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. Spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E "Akcje serii E". Łączne koszty emisji Akcji serii E wyniosły ok. 24,54 mln PLN.

Powyższa kwota obejmuje:

-  koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E: ok. 22,57 mln PLN,

-  koszty dotyczące sporządzenia dokumentu wyłączeniowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: ok. 1,97 mln PLN,

-  koszty promocji oferty publicznej Akcji serii E: 0,00 PLN.

 

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii E wyniósł 0,12 PLN.

 

W związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A. Spółka wyemitowała w ramach oferty publicznej 534.494.124 akcji zwykłych na okaziciela serii F "Akcje serii F". Łączne koszty emisji Akcji serii F wyniosły 27,15 mln PLN.

Powyższa kwota obejmuje:

-  koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii F: 25,22 mln PLN,

-  koszty dotyczące sporządzenia dokumentu wyłączeniowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,93 mln PLN,

-  koszty promocji oferty publicznej Akcji serii F: 0,00 PLN.

 

Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,05 PLN.

 

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji ani w związku z ofertą publiczną Akcji serii E, ani w związku z ofertą publiczną Akcji serii F.

 

Koszty związane z emisją Akcji serii E i Akcji serii F zostały ujęte w księgach jako pomniejszenie kapitału własnego w ramach pozycji Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

 

Patrz także: raport bieżący nr 45/2022 z 11 sierpnia 2022 roku oraz nr 80/2022 z 17 listopada 2022 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust.1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.