Nr 16/2023  |  30-03-2023  |  17:19

Pan Daniel Obajtek został powołany na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Minister Aktywów Państwowych działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, powołał Pana Daniela Obajtka na Członka Zarządu nowej trzyletniej kadencji rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. Następnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Danielowi Obajtkowi funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. w okresie nowej wspólnej kadencji Zarządu.

 

Pan Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa S.A. W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lipca 2016 do lutego 2018 był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa. Od czerwca 2016 do lutego 2018 był przewodniczącym Rady Nadzorczej DALMOR S.A.

Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN stworzył silną multienergetyczną firmę, zdecydowanego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki zrealizowanym w 2022 roku przejęciom Grupy LOTOS i PGNiG, a wcześniej Energi, Ruchu czy Polska Press dzisiaj Grupa ORLEN posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski a nawet Europy Środkowej. Co za tym idzie, może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje. Pod kierownictwem Pana Daniela Obajtka powstała zintegrowana, nowoczesna Grupa, która będzie generować około 400 miliardów zł przychodu rocznie i obsługiwać ok. 150 mln klientów. 

W ramach zaktualizowanej strategii ORLEN2030 koncern planuje rekordowe inwestycje w energetykę odnawialną, wydobycie oraz rozwój projektów dotyczących zielonej energii, m.in. w obszarze biogazu i biopaliw. Koncern kontynuuje też rozwój technologii wodorowej, nowoczesnej petrochemii i bezpiecznej energetyki jądrowej. Na realizację strategicznych projektów, do końca tej dekady, firma przeznaczy około 320 mld zł. PKN ORLEN jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. 

Niezwykle istotnym elementem działalności Grupy ORLEN jest też wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko w Polsce, ale w całym regionie. Jest to możliwe dzięki skutecznej dywersyfikacji dostaw surowców do Polski realizowanej intensywnie po 2015 roku. 

Pan Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu, przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego i laureatem wielu wyróżnień, m.in.: Polskiego Kompasu 2018 i Prezesa Roku 2018 w plebiscycie Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet - Byki i Niedźwiedzie. W 2019 roku uhonorowany Nagrodą Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego. Otrzymał Wektora 2019, przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu we wrześniu 2020 roku został wyróżniony nagrodą „Człowieka Roku”. W 2020 roku wyróżniony przez czytelników gazety giełdowej Parkiet tytułem: Gwiazda Roku 2020. Dwukrotnie w 2020 i 2022 roku wyróżniony w rankingu „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce”, organizowanym przez agencję ISB News. W 2021 roku wyróżniony tytułami Człowieka Roku Wprost i Człowieka Wolności Tygodnika Sieci. W 2022 roku wyróżniony Nagrodą Gospodarczą Forum Wizja Rozwoju „Złota wstęga” w kategorii Inwestycje. W tym samym roku, doceniając budowę silnego środkowoeuropejskiego koncernu multienergetycznego, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przyznał mu nagrodę specjalną „Strażnik Wartości – Custos Virtutum”. Z takim samym uzasadnieniem, wielkopolscy naukowcy działający w Akademickim Klubie Obywatelskim wyróżnili Prezesa PKN ORLEN statuetką śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

Pan Daniel Obajtek złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje i z chwilą objęcia stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. na nową kadencję nie będzie wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie jest i nie będzie wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.  

 

Pan Daniel Obajtek oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2022 poz. 1683 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.