Nr 2/2023  |  12-01-2023  |  16:12

Uzupełnienie informacji dotyczących powołania Pani Janiny Goss do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 1/2023 z 11 stycznia 2023 roku, przekazuje informacje dotyczące Pani Janiny Goss, powołanej do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Janina Goss

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Od 2016 roku Pani Janina Goss pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PGE S.A. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. Od 2016 do 2022 roku zasiadała w Radzie Nadzorczej BOŚ S.A. W latach 2009-2010 była członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 zasiadała w Radzie Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

W latach 1990 – 2003 była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991-2003 radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi.

Pani Janina Goss złożyła pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, jest członkiem Rady Nadzorczej PGE S.A., która prowadzi działalność częściowo konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A.

Złożyła również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2022 poz. 1683 z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.