Nr 3/2023  |  26-01-2023  |  18:00

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 4 kwartał 2022 roku

PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 4 kwartał 2022 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 9 lutego 2023 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 4 kwartał 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 lutego 2023 roku.

 

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.