Nr 4/2023  |  07-02-2023  |  16:52

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 4 kwartał 2022 roku wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 4 kwartały 2022 roku

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, "Spółka") informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 4 kwartały 2022 roku przewiduje ujęcie tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia PGNIG S.A. Jest to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym mające istotny wpływ na dane finansowe PKN ORLEN i Grupy ORLEN za 4 kwartał 2022 roku.

W związku z rejestracją w dniu 2 listopada 2022 roku połączenia PKN ORLEN z PGNIG S.A. zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w wyniku tymczasowego rozliczenia transakcji i stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty (ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych), po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań.

Tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia zwiększy w 4 kwartale 2022 roku jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA PKN ORLEN o około 7,9 mld PLN oraz skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy ORLEN o około 8,1 mld PLN.

Ujęte obecnie wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji (aktywów netto) odpowiadają ich wartościom księgowym na dzień połączenia. Proces wyceny do wartości godziwej przejętych aktywów netto jest na bardzo wczesnym etapie.

Wartość zysku na okazyjnym nabyciu może ulec zmianie w ciągu 12 miesięcy od daty połączenia w ramach finalnego rozliczenia transakcji połączenia z PGNIG S.A.

PKN ORLEN opublikuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy ORLEN za 4 kwartały 2022 roku w dniu 24 lutego 2023 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.