Nr 9/2023  |  28-02-2023  |  13:21

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 27 lutego 2023 roku:

 

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 27 lutego 2023 roku Zarząd Spółki zatwierdził strategię Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku („Strategia”). Strategia wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o co niezwłocznie zawnioskuje Zarząd PKN ORLEN S.A.”

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.