Nr 17/2023  |  04-04-2023  |  13:16

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych PKN ORLEN S.A. za rok 2022, 1 kwartał 2023 roku oraz za 1 półrocze 2023 roku

PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminów publikacji skonsolidowanych raportów okresowych Grupy Kapitałowej ORLEN za:

  • rok 2022, w tym skonsolidowany i jednostkowy raport roczny, a także skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej, których publikacja nastąpi 28 kwietnia 2023 roku;
  • 1 kwartał 2023 roku, którego publikacja nastąpi 25 maja 2023 roku;
  • 1 półrocze 2023 roku, którego publikacja nastąpi 24 sierpnia 2023 roku.

 

Patrz także: raport bieżący nr 91/2022 z 14 grudnia 2022 roku.

 

Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.