Nr 18/2023  |  06-04-2023  |  17:55

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2022 roku wykazane w sprawozdaniach finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN za 2022 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2022 rok:

- Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w PKN ORLEN S.A. o łącznej wartości netto około (0,4) mld PLN. 

- Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Upstream w PKN ORLEN S.A. o łącznej wartości netto około (0,6) mld PLN. 

- Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w AB ORLEN Lietuva o łącznej wartości netto około (1,1) mld PLN. 

- Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Rafineria w ORLEN Unipetrol o łącznej wartości netto około (0,6) mld PLN. 

- Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Petrochemia w ORLEN Unipetrol o łącznej wartości netto około (0,1) mld PLN. 

- Ujęcie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych segmentu Upstream w Grupa EXALO Drilling o łącznej wartości netto około (0,3) mld PLN. 

- Ujęcie odwróceń aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu Upstream w Grupie ORLEN Upstream o łącznej wartości netto około 0,2 mld PLN.

 

Ponadto, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok Spółka przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny dodatni wpływ na dane finansowe za 2022 rok:

- Ujęcie odwróceń odpisów aktualizujących wartość udziałów w ORLEN Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości około 0,5 mld PLN.

- Odpisy aktualizujące wartość udziałów w pozostałych jednostkach Grupy ORLEN o łącznej wartości około (0,1) mld PLN dotyczą utraty wartości udziałów w AB ORLEN Lietuva i udziałów w Grupie EXALO Drilling.

 

Utrata wartości w/w aktywów netto wynika głównie ze zmiany otoczenia makroekonomicznego, zmiany stopy dyskonta, kluczowych aktów prawnych wchodzących w skład pakietu regulacji mających na celu przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz obowiązującego w Republice Czeskiej podatku od nadmiarowych zysków (Windfall Tax).

 

PKN ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2022 w dniu 28 kwietnia 2023 roku.

 


Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.