Nr 19/2023  |  07-04-2023  |  12:45

Zakończenie realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”) informuje, że Spółka zakończyła realizację środków zaradczych określonych w warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”) („Środki Zaradcze”).

 

W dniu 7 kwietnia 2023 roku w celu wdrożenia Środków Zaradczych w obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltów zawarta została umowa rozporządzająca pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Unimot Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Unimot Investments”), przenosząca na Unimot Investments 100% akcji w LOTOS Terminale S.A. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach („LOTOS Terminale”), do której PKN ORLEN wniósł wcześniej aportem: 100% udziałów w spółce Uni-Bitumen Sp. z o.o. (do której to spółki uprzednio została wydzielona działalność asfaltowa z Rafinerii Gdańskiej Sp.z  o.o.) oraz cztery bazy paliw zlokalizowane w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu. Tym samym w życie wejdą podpisane 12 stycznia 2022 roku:

- warunkowa umowa składu paliw, umożliwiająca PKN ORLEN korzystanie z pojemności magazynowej w należących do LOTOS Terminale bazach paliw zlokalizowanych w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu, zawarta na okres 10 lat od dnia jej wejścia w życie;

- umowa sprzedaży asfaltów na rzecz Uni-Bitumen Sp. z o.o. , zawarta na okres 10 lat od dnia jej wejścia w życie z możliwością przedłużenia na kolejne dwa pięcioletnie okresy na warunkach uprzednio uzgodnionych pomiędzy stronami.

 

Patrz także: raport bieżący nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 38/2022 z 1 sierpnia 2022 r., nr 85/2022 z 30 listopada 2022 r., nr 86/2022 z 30 listopada 2022 r. oraz nr 87/2022 z 30 listopada 2022 r.

 

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.