Nr 25/2023  |  25-05-2023  |  14:59

Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 21 czerwca 2023 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 21 czerwca 2023 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.