Nr 26/2023  |  07-06-2023  |  14:57

Oddalenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A.

PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje, że Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w dniu dzisiejszym oddalił w całości powództwo akcjonariuszy byłej Grupy LOTOS S.A. („Grupa LOTOS”) o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS  z 20 lipca 2022 roku w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS, podwyższenia kapitału zakładowego PKN ORLEN oraz zgody na proponowane zmiany Statutu PKN ORLEN, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tejże uchwały.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Patrz także: raport bieżący nr 54/2022 z 26 sierpnia 2022.

 

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.