Nr 28/2023  |  21-06-2023  |  18:19

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 21 czerwca 2023 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, postanowiło zysk netto Spółki za 2022 rok w wysokości 27 261 937 353,96 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 6 385 181 269,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (5,50 PLN na 1 akcję),

- pozostałą kwotę w wysokości 20 876 756 084,46 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. ustaliło:

- 10 sierpnia 2023 roku jako dzień dywidendy oraz

- 31 sierpnia 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki (1 160 942 049 akcji).

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.