Nr 30/2023  |  29-06-2023  |  17:38

Rozwój segmentu petrochemicznego w Grupie Kapitałowej ORLEN

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 29 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki, podjęły niezbędne decyzje, które umożliwiają zawarcie porozumienia („Porozumienie”) zmieniającego Umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) ze spółką Hyundai Engineering Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Técnicas Reunidas S.A. Spółka Jawna z siedzibą w Płocku, wykonawcą kompleksu Olefiny III ("Inwestycja") dla zakresu ISBL, a także zawarcie kontraktów na realizację infrastruktury zasadniczej (OSBL) niezbędnej dla uruchomienia Inwestycji oraz przygotowania infrastruktury na dalsze etapy rozwoju petrochemii.

 

Konieczność podpisania Porozumienia z wykonawcą Inwestycji wynika z aktualizacji jej założeń, co spowodowane jest przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami i tym samym rosnącymi kosztami materiałów, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz ograniczoną dostępnością zasobów realizacyjnych. Dodatkowo, w ramach projektu Olefiny III realizowana jest modernizacja infrastruktury zasadniczej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, a także przygotowanie tej infrastruktury pod przyszłe projekty rozwojowe, w tym o charakterze dekarbonizacyjnym. Potencjał tych projektów wzrasta z uwagi na ostatnie zmiany rynkowe i zaostrzenie regulacji. PKN ORLEN poprzez zwiększoną skalę produkcji petrochemikaliów i chemikaliów planuje wykorzystać swój potencjał rynkowy nie tylko w Polsce, ale również w całym regionie korzystając z wiarygodności, dogodnego położenia oraz skali i dostępności aktywów. Według aktualnych szacunków koszt budowy kompleksu Olefiny III wyniesie ok. 25 mld PLN, a jej zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku. Realizacja Inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA Grupy ORLEN o ponad 1 mld PLN

 

Budowa kompleksu Olefiny III jest kluczowa i niezbędna dla realizacji transformacji istniejących aktywów rafineryjno-petrochemicznych Spółki w Płocku i w Gdańsku, pozwoli na zintegrowanie procesowe petrochemii w ramach Grupy ORLEN oraz realizację synergii operacyjnych, w tym z Rafinerią Gdańską Sp. z o.o. Inwestycja umożliwi dalszy rozwój Grupy ORLEN poprzez działania o charakterze organicznym i nieorganicznym. Realizacja tych działań ugruntowałaby rolę Koncernu jako jednego z liderów transformacji aktywów rafineryjno-petrochemicznych w Europie.

 

 

Patrz także: raport bieżący nr 27/2021 z 24 maja 2021 roku, nr 26/2021 z 24 maja 2021 roku oraz nr 69/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.).

 

 

Zarząd PKN ORLEN S.A.