Nr 31/2023  |  03-07-2023  |  08:13

Zmiana firmy (nazwy) na ORLEN S.A. - rejestracja zmian Statutu Spółki

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o rejestracji w dniu 3 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu ORLEN S.A. uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. 21 czerwca 2023 roku („ZWZ”). Tym samym w dniu 3 lipca 2023 roku nastąpiła zmiana firmy (nazwy) Spółki z dotychczasowej: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. na: ORLEN S.A.

Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki zostały uchwalone uchwałą ZWZ nr 58 w dniu 21 czerwca 2023 roku.

Sąd zarejestrował następujące zmiany Statutu Spółki:

 

1) § 1 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:

„3. Spółka działa pod firmą: ORLEN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ORLEN S.A.”

2) § 1 ust. 4 zmienił definicję pojęcia Spółka, która otrzymała następujące brzmienie:

„Spółka” – oznacza ORLEN S.A.”

 

Na podstawie powyższych zmian ZWZ uchwałą nr 59 ustaliło w dniu 21 czerwca 2023 roku tekst jednolity Statutu w brzmieniu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 

 

Zarząd ORLEN S.A.