Nr 32/2023  |  04-07-2023  |  10:50

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zgody Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN S.A. na nabycie sieci stacji paliw w Austrii

ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona:

- w dniu 30 czerwca 2023 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 30 czerwca 2023 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na nabycie od austriackiej firmy, sieci stacji paliw działających na terenie Austrii pod marką Turmöl („Transakcja”).

Transakcja wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o co niezwłocznie zawnioskuje Zarząd PKN ORLEN S.A.”

- w dniu 3 lipca 2023 roku:

„ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 3 lipca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na nabycie od austriackiej firmy, sieci stacji paliw działających na terenie Austrii pod marką Turmöl.”

 

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Zarząd ORLEN S.A.