Nr 34/2023  |  07-07-2023  |  15:39

Ustalenie kluczowych warunków emisji euroobligacji

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2023 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji oraz ustaleniu kluczowych warunków emisji euroobligacji serii B („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku.

 

Euroobligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

- łączna wartość nominalna Euroobligacji: 500.000.000 EUR;

- emisja 5.000 imiennych Euroobligacji serii B;

- wartość nominalna jednej Euroobligacji: 100.000  EUR;

- cena emisyjna jednej Euroobligacji: 98.353  EUR;

- dzień wykupu: 7 lat po dniu emisji Euroobligacji;

- Euroobligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 4,750 % rocznie;

- Euroobligacje nie będą zabezpieczone;

- Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking SA;

- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Szczegółowe warunki emisji Euroobligacji będą określone w Ostatecznych Warunkach Euroobligacji.

 

Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd ORLEN S.A.