Nr 35/2023  |  11-07-2023  |  14:52

Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o złożeniu kolejnego pozwu o uchylenie uchwały nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. z 10 października 2022 roku dotyczącej połączenia Spółki z PGNiG S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu ORLEN.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Zarząd ORLEN S.A.