Nr 37/2023  |  10-08-2023  |  22:03

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Zarząd warunkowej decyzji inwestycyjnej w zakresie uruchomienia fazy budowy Morskiej Farmy Wiatrowej

ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniu 25 lipca 2023 roku:

 

„ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 25 lipca 2023 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie warunkowej decyzji inwestycyjnej w zakresie uruchomienia fazy budowy projektu Morskiej Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o maksymalnej mocy do 1200 MW („Projekt”) realizowanego przez spółkę Baltic Power sp. z o.o.

Decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o co niezwłocznie zawnioskuje Zarząd ORLEN S.A.”

 

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd ORLEN S.A.