Nr 38/2023  |  10-08-2023  |  22:09

Warunkowa decyzja inwestycyjna dotycząca uruchomienia fazy budowy Morskiej Farmy Wiatrowej

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie warunkowej decyzji inwestycyjnej w zakresie uruchomienia fazy budowy projektu Morskiej Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, o maksymalnej mocy do 1200 MW („Projekt”). Projekt będzie realizowany przez spółkę Baltic Power sp. z o.o. („Baltic Power”), w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) pomiędzy ORLEN S.A., Baltic Power oraz NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc. ORLEN S.A. posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power.

 

Całkowity budżet Projektu szacowany jest na około 4,73 mld EUR i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (w kwocie ok. 4,05 mld EUR), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na 2026 rok.

Udziałowcy Projektu zakładają, że finansowanie Projektu realizowane będzie w formule Project Finance, czyli modelu, w którym spłata zobowiązań z tytułu finansowania udzielonego Baltic Power przez banki i inne polskie i zagraniczne instytucje finansowe w formie kredytów i akredytyw, oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez Projekt. Formuła finansowania w modelu Project Finance jest szczególnie korzystna dla inwestycji, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności, takich jak budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych.

Podjęta dzisiaj decyzja inwestycyjna wejdzie ostatecznie w życie po spełnieniu się odpowiednich warunków, w tym m.in. sfinalizowany zostanie proces pozyskania finansowania projektu oraz skompletowane zostaną wymagane pozwolenia budowlane.

 

Patrz także: raport bieżący nr 37/2023 z 10 sierpnia 2023 roku oraz nr 2/2021 z 29 stycznia 2021 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Zarząd ORLEN S.A.