Nr 40/2023  |  11-09-2023  |  13:58

Podsumowanie kosztów emisji euroobligacji serii B

ORLEN S.A. („Spółka”, „ORLEN”) informuje o wysokości kosztów emisji 5 000 euroobligacji serii B („Euroobligacje”) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR, wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych Euroobligacji do kwoty 5.000.000.000 EUR („Program EMTN”).

Koszty emisji euroobligacji serii B, szacowane są na około 8 463 tys. PLN.

Powyższa kwota obejmuje:

– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Euroobligacji serii B – 6 699 tys. PLN,

– koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1 764 tys. PLN,

– koszty promocji oferty Euroobligacji serii B – 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Euroobligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu EMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Euroobligacji.

Koszty związane z emisją serii B zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 36/2023 z 13 lipca 2023 roku oraz nr 34/2023 z 7 lipca 2023 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.