Nr 41/2023  |  19-09-2023  |  12:28

Podpisanie umów dotyczących finansowania projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że spółka Baltic Power sp. z o.o. („Baltic Power”) podpisała dzisiaj umowy kredytowe na finansowanie projektu budowy Morskiej Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, o maksymalnej mocy do 1200 MW („Umowy”), („Projekt”). Umowy zostały podpisane z konsorcjum, w skład którego wchodzi 25 polskich i zagranicznych instytucji finansowych („Konsorcjum”).

Na podstawie Umów Konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld EUR na okres 23 lat. Ponadto, zgodnie z Umowami, spółka Baltic Power będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1,0 mld PLN oraz 0,6 mld EUR.

Spłata kredytu udzielonego Baltic Power na podstawie Umów oparta będzie na przyszłych nadwyżkach finansowych generowanych przez Projekt. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu określonych w Umowach warunków zawieszających.

Projekt Morskiej Farmy Wiatrowej jest realizowany przez Baltic Power, w oparciu o umowę wspólnego przedsięwzięcia (ang. joint venture agreement) pomiędzy ORLEN S.A., Baltic Power oraz NP BALTIC WIND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Niderlandy ("NP BALTIC WIND B.V."), spółką z grupy kapitałowej Northland Power Inc. ORLEN S.A. posiada ponad 51% udziałów w Baltic Power. Całkowity budżet Projektu szacowany jest na około 4,73 mld EUR i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (w kwocie ok. 4,05 mld EUR), a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Rozpoczęcie budowy morskiej farmy wiatrowej planowane jest w 2023 roku, a oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na 2026 rok.

Szacuje się, że po zrealizowaniu Projektu, w okresie pierwszych 5 lat jego eksploatacji, Baltic Power może wygenerować dodatkowe wolne przepływy pieniężne (free cash flow) w wysokości 140 mln EUR średniorocznie (z czego udział ORLEN S.A. wynosi 51%), a zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Baltic Power może osiągnąć ok. 400 mln EUR średniorocznie (z czego udział ORLEN S.A. wynosi 51%).

Patrz także: raport bieżący nr 38/2023 z 10 sierpnia 2023 roku oraz nr 2/2021 z 29 stycznia 2021 roku.

 

Raport sporządzono na podstawie: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd ORLEN S.A.