Nr 42/2023  |  25-09-2023  |  17:02

Podpisanie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy z firmą audytorską

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka oraz Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie („Audytor”) podpisały dzisiaj porozumienie o rozwiązaniu umowy o badanie i przeglądy sprawozdań finansowych („Umowa”) zawartej w dniu 17 kwietnia 2019 roku.

Umowa została zawarta na czas wykonywania przez Audytora prac objętych przedmiotem Umowy, początkowo na lata 2019, 2020 i 2021, a po wyborze przez Radę Nadzorczą Audytora jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w kolejnych okresach, na lata 2022-2023 oraz warunkowo za rok 2024.

Umowa dotyczyła m.in. świadczenia przez Audytora badania i przeglądu, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami prawa:

·       rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ORLEN („Grupa”) za lata: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2024;

·       śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za I, III kwartał oraz I półrocze 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 roku.

Decyzja o rozwiązaniu Umowy była decyzją obu stron Umowy. Przyczyną rozwiązania Umowy był brak możliwości wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Audytora, który wynika z wydania wobec Audytora decyzji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, nakładającej czasowy zakaz świadczenia usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu.

Ponadto Spółka informuje, że nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii. Nie wystąpiły również przypadki wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków.

O rozwiązaniu Umowy za porozumieniem stron, w przypadku Spółki, postanowiła Rada Nadzorcza, powierzając wykonanie uchwały w tym przedmiocie Zarządowi Spółki.

W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy.

Do niniejszego raportu Spółka dołącza pismo Audytora adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy.

Raport sporządzono na podstawie: §5 ust. 3 oraz §8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.